مقالات

    0      [تعداد نمایش : 9139]
    1 - 0
    چند نکته جالب در مورد شستن لباس ها
    ۱٫  لباسهای جین/هر چند وقت یک بار باید شسته شوند؟ پاسخ:بعد از ۵ بار پوشیده شدن به نظر می رسد هر دو توصیه ی والدین و هم دانشگاهی شما از برخی جهات درست است. حقیقت اینکه لباس جین شما بعد چند بار پوشیده شده می بایست شسته شود بین دو عبارت “هر بار پوشیده شدن” و “هیچوقت” نهفته است. معمولا بعد هر ۵ ...